Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołów interdyscyplinarnych jest prowadzenie skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół powołuje grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą realizując zadania związane z procedurą Niebieskie Karty. Celem działania grup roboczych jest zatrzymanie przemocy poprzez działania podejmowane w ramach procedury "Niebieska Karta" skierowane zarówno do osób wskazanych jako doznające przemocy, jak i do osób wskazanych jako stosujące przemoc.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W pracach grupy roboczej biorą udział także przedstawiciele innych służb, instytucji, organizacji, którzy zostali powołani w skład grupy roboczej (m.in. kuratorzy).

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy przedstawiciel jednej z wymienionych instytucji w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, a także przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy - zgodnie rozporządzeniem z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" oraz komentarzem do rozporządzenia.

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy - poprzez wypełnienie formularza NK A
 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.
 4. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.
 5. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (par.2.1) lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe)
 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy - należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy - już w ramach procedury Niebieska Karta
 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:
  A) Przekazać formularz B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych.
  B) W sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać kartę B - (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie)
  C) w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko - kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy
 8. Działania interwencyjne, o których mowa w par.3 podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniający kartę A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia)
 9. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę NK
 10. Po wypełnieniu karty A należy niezwłocznie (7dni - datę wpływu do ZI należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby ZI wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej ( w aktach należy pozostawić kopię dokumentu).
 11. Po uzyskaniu akceptacji wniosku o powołanie grupy - lider grupy roboczej zwołuje spotkanie grupy roboczej (w ciągu 2 tygodni od uzyskania akceptacji członków ZI) uprzednio informując wszystkie osoby wskazane jako skład grupy roboczej.
 12. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił formularz A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej - podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.
 13. Po uzyskaniu akceptacji członków ZI należy zwołać posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na kartach C, D . Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie od lidera grupy roboczej. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie podpisane przez przewodniczącego ZI.
 14. Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 15. Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 16. UWAGA: spotkania te powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie ze sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy - aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy.
 17. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A (należy także przekazać formularz B) oraz formularza C.
 18. Z posiedzeń grupy roboczej sporządzane są protokoły do których należy załączać bieżące informacje obrazujące sytuację w rodzinie (m.in. karty monitoringu, opinie ze szkoły).
 19. Zakończenie procedury - wymaga wskazania przesłanki do zakończenia - zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).
 20. Zakończenie procedury wymaga podpisu przewodniczącego - dopiero wówczas procedura jest zakończona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumenty

1 strona wniosku o powołanie Grupy Roboczej - Wrocław (.doc)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy (.pdf)

Procedura Niebieskiej Karty (.pdf)

Niebieska Karta wzór A (.pdf)

Niebieska Karta wzór B (.doc)

Niebieska Karta wzór C (.pdf)

Niebieska Karta wzór D (.pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ustawa antyprzemocowa

W dniu 30.11.2020 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa antyprzemocowa regulująca między innymi sposób wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie załączam akty prawne zmienione lub wydane w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych.
Zmianie uległy następujące akty prawne:
- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy,
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Ustawa o Policji, Ustawa o Żandarmerii Wojskowej.
Właściwe organy wydały stosowne rozporządzenia w sprawie postępowania w związku z wprowadzanymi nowelizacjami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ1.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.pdf

ROZPORZĄDZENIE w sprawie procedury Niebieskie Karty.pdf

Ustawa o Policji.pdf

USTAWA o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.pdf

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.pdf

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.pdf


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy